AZS İSO-11461-2014 Torpağın keyfiyyəti - Boru tətbiqi ilə qrunt nümunəsi götürmək üçün həcm payı şəklində torpaq nəmliyinin miqdarının təyini. Qravimetrik üsul.

Annotation Preview

Bu beynəlxalq standart torpaqda ki, nəmlilik həmçinin qravimetrik metodla təyini müəyyən edir. Nümunə götürülməsi üçün borudan istifadə edilməsi mümkün olan bütün növ şişməyən və çökməyən torpaqlarda bu üsuldan istifadə edilə bilər. Lakin daşlı və bitkilərin iri kökləri, digər maneçilik törədən məqamlar olan sahələrdə istifadəsi mümkün deyil.
General information
Status: Active Change number: International classification code of standards (ICS): 13.080.40 Technical committee: AZSTAND/TK-09 Activated date: 01.08.2014 Pages count: 13 Language: az

Get this standard

Price 50.07 AZN

VAT 9.01 AZN


Sum 59.08 AZN

Add to cart