Frequently Asked Questions

Everything you need to know about standards and calculations.

Standart nədir? What is the standard? Что такое стандарт?
Təkrar və ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan, mala (işə, xidmətə), onunla əlaqəli prosesə (o cümlədən idarəetmə sisteminə) və istehsal metodlarına dair norma, qayda və tövsiyələri müəyyən edən, tətbiqi könüllü olan normativ sənəddir. It is a normative voluntary application document which intended for repeated and general use, defining norms, rules and recommendations for goods (work, service), related process (including management system) and production methods. нормативный документ, предназначенный для повторного использования и общего пользования, который определяет нормы, правила и рекомендации по товарам (работам, услугам), связанным с ними процессам (включая систему управления) и методам производства, применение которых является добровольным
Standartın rəsmi nəşri nədir ? What is official publication of the standart ? Что такое oфициальное издание?
Rəsmi nəşr- standartlaşdırma üzrə dövlət fondu bazasında standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin milli standartlaşdırma qurumu tərəfindən kağız və elektron daşıyıcılarda nəşr edilməsidir. Official publication - is the publication of normative documents on standardization in paper and electronic unit by the national standardization body on the basis of the state fund for standardization. Официальное издание – печатное или электронное издание нормативных документов по стандартизации, которое выпущено национальным органом по стандартизации на базе государственного фонда по стандартизации;
Rəsmi yayım nədir? What is official distribution? Что такое официальное распространение?
Rəsmi yayım - müəlliflik hüquqları qorunmaqla, təşkilatların, fiziki və ya hüquqi şəxslərin müvafiq sorğuları əsasında milli standartlaşdırma qurumu tərəfindən rəsmi nəşrin təqdim edilməsi və ya satışıdır. Official distribution - is the presentation or sale of an official publication by a national standardization body based on the relevant requests of organizations, individuals or legal entities, with copyright protection. Официальное распространение – продажа или распространение официального издания национальным органом по стандартизации по запросу организаций, физических или юридических лиц с условием обеспечения защиты авторских прав;
Rəsmi nəşrləri haradan əldə etmək olar? How we can obtain the official publications ? Где я могу получить официальные издания?
Rəsmi nəşrləri milli standarlaşdırma qurumu olan “Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu” publik hüquqi şəxsdən həm elektron həm də çap formatında əldə etmək olar. Official publications can be obtained from the public legal entity "Azerbaijan Standardization Institute", a national standardization body, in both electronic and printed formats. Официальные издания можно получить в государственном юридическом лице “Азербайджанский институт стандартизации”, национальном органе по стандартизации, как в электронном, так и в печатном виде.
ICS standart kodu nədir ? What is ICS standard code? Что такое ICS код стандартов?
ICS (Standartların Beynəlxalq Təsnifatı) beynəlxalq, regional və milli standartların və digər normativ sənədlərin kataloqları üçün struktur kimi, daimi sifariş sistemləri üçün isə əsas kimi xidmət etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. The ICS (International Classification for Standards) is intended to serve as a structure for catalogues of international, regional and national standards and other normative documents, and as a basis for standing-order systems for international, regional and national standards. ICS (Международная классификация стандартов) предназначена для использования в качестве структуры для каталогов международных, региональных и национальных стандартов и других нормативных документов, а также в качестве основы для системы постоянного заказа для международных, региональных и национальных стандартов.
Rəsmi saytda müavfiq standartı tapa bilmədikdə nə etməliyəm? What should I do if I cannot find the relevant standard on the official website? Что делать, если я не могу найти соответствующий стандарт на официальном сайте?
Bu zaman “Bazada olmayan standartların sifarişi” bölməsinə daxil olaraq sifarişinizi yönləndirə və qeyd olunmuş müddət ərzində standartı əldə edə bilərsiniz. In this case, you can forward your order by clicking on the "Ordering standards that are not in the database" section and get the standard within the specified period. В это время вы можете переслать свой заказ, зайдя в раздел "Заказ стандарта, отсутствующий в базе" и получить стандарт в указанный срок.